Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
  • A beküldési állománya OpenOffice, Microsoft Word vagy RTF document fájlformátumban van.
  • Ahol rendelkezésre állt, a hivatkozásokhoz az URL megadásra kerültek.
  • A szöveg szimpla sorköz szerkezetű, 12-es betűméretet használ. Dölt szövegezést használ aláhúzás helyett (kívétel az URL címek), és az összes illusztráció, ábra és táblázat a szövegtörzs megfelelő szakaszában található és nem a dokumentum végén.
  • A szöveg betartja, és megfelel a Szerzői Útmutatóban felvázolt stílus- és bibliográfiai követelményeknek.

Szerzői útmutatók

Útmutató az Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények szerzői számára

Tisztelt Szerzők!

Folyóiratunk, az Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények számára az alkalmazott nyelvészet és az általános nyelvészet ágaihoz és a határterületekhez kapcsolódóan várunk tanulmányokat. Szívesen közlünk recenziókat a legfrissebb tudományos munkákról, és helyt adunk hazai, illetve külföldi konferenciákról szóló beszámolóknak is. 

Kérjük, hogy a tanulmányok benyújtásakor szerzőink az alábbi tudnivalókat, továbbá formai követelményeket vegyék figyelembe.

Általános tudnivalók

●      A tanulmányok átlagos terjedelme 25 000–40 000 karakter (szóközökkel).

●      A recenziók és a konferenciabeszámolók átlagos terjedelme 10 000–15 000 karakter (szóközökkel).

●      A tanulmányokhoz magyar és angol nyelvű absztraktot, valamint magyar és angol nyelvű kulcsszavakat egyaránt kérünk.

●      A tanulmányok címét szintén két nyelven (magyarul és angolul) kell megadni.

●      A tanulmány szerzőire vonatkozó adatok (név, munkahely, annak címe és az elérhetőség) szerepeljenek a cikk végén.

●      A cikkeket két lektor véleménye nyomán közöljük, szükség esetén az írást a szerzőnek – kiegészítések, javítások céljából – visszaküldjük.

Formai követelmények

●      A címet mindkét nyelven Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, nagybetűvel kell megadni.

●      A szöveget egyes (szimpla) sorközzel, Times New Roman betűtípussal, 12 pontos betűnagysággal, sorkizártan, elválasztás és oldalszámozás nélkül, egyszerű, a számítógépes jelölésben „normál” formában kérjük.

●      A cím, alcím utáni első bekezdés első sora sorkizártan kezdődik (tehát nem bekezdéssel). A további bekezdéseket 0,5 cm-es behúzással kezdjük.

●      Az esetleges alfejezetek címei legyenek sorszámozva, decimális számozással. A Bevezetés és az Összefoglalás is kap decimális számot, az Irodalom nem. A fejezetek, illetve alcímek után egy sor kimarad.

●      Az alfejezeteket általában három szintig számozzuk: az első színtű alcímeket (1.) félkövér, a második szintű (1.1.) alcímeket félkövér dőlt (kurzív), a harmadik szintű (1.1.1.) alcímeket dőlt (kurzív) betűtípussal jelöljük. Betűtípus és betűméret: Times New Roman, 12-es.

●      Az értelmi kiemelések jelölése: félkövérrel.

●      A szövegen belül említett nyelvi példákat dőlt betűtípussal jelöljük.

●      Értelmi kiemelés a nyelvi példán belül: dőlt és félkövér.

●      A 40 szónál hosszabb szakirodalmi idézet sorkihagyással, normál szedéssel, balról egy bekezdésnyi beljebb szedéssel, idézőjel nélkül.

●      A tanulmányban szereplő minden ábrának és táblázatnak legyen száma és elnevezése! Ezt az ábrák esetében az ábra alatt, a táblázatok esetében pedig felette tüntessük fel középre igazítva.

●      A felsorolások, listák, valamint az elkülönített nyelvi példák esetében fölötte és alatta használjunk sorkihagyást.

Hivatkozás szöveg közben

 

●      A szerző neve normál szedéssel (nem kiskapitális/small caps), pl.: (Szabó 2001).

●      A szövegben a szokásos hivatkozással élünk: (szerző családi neve + évszám + kettőspont + oldalszám tól-ig) vagy (szerző családi neve + évszám), pl.: (Tolcsvai Nagy 2017: 42–50); (Kocsány 1996: 55). Csak a kettőspont tapad az évszámhoz.

●      A hivatkozást lehet mondatszerkezetbe is építeni, pl.: …ahogy azt Kocsány (1996: 55) kifejti, …

●      Több szerző esetén a családnevek között közepes, tapadó (azaz szóköz nélküli) kötőjel (Ctrl + kötőjel a numerikus billentyűzeten), pl.: (Prószéky–Indig 2016).

●      Mind a szövegközi hivatkozásokban, mind tanulmányvégi irodalomban az oldalszámokat teljes formában adjuk meg, pl.: 311–319.

●      A szövegben idézett cikk- v. könyvcím dőlt betűs, idézőjel nélkül. Például: Megalapozza Pilinszky Négysorosának és általában a Harmadnapon verseinek poétikáját.

 

Irodalom

●      A hivatkozott szakirodalmat az Irodalom megnevezés alatt adjuk meg.

●      Az irodalomjegyzékben minden, a cikkben idézett (és ott hivatkozással ellátott) műnek szerepelnie kell, és megfordítva: az irodalomjegyzékben csak olyan műveket szerepeltessünk, amelyekre a cikkben hivatkoztunk.

●      Minden tétel kikezdéssel kezdődik, a további sorok bekezdéssel, azaz a behúzás típusa függő. 

●      A néven mindig teljes név értendő, vagyis keresztnévvel együtt; idegen nevek esetén családnév vessző keresztnév kiírva – több szerző esetén is ugyanebben a sorrendben; több szerző esetén a családnevek között közepes, nem tapadó (azaz szóközzel írt) kötőjel (Ctrl + kötőjel a numerikus billentyűzeten).

●      A könyvcímet vagy a gyűjteményes kötetcímet vagy a folyóiratcímet kurziváljuk.

●      Az angol címek esetében is csak az első szót, illetve a tulajdonneveket kezdjük nagybetűvel.

●      Ha több név szerepel a kiadás helyeként, a nevek között vessző van: Berlin, New York.

●      Könyv esetén:

név + évszám + pont. Könyvcím + pont. Megjelenés helye + kettőspont + kiadó. Pl.: 

Klaudy Kinga 1997. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica. 

Verschueren, Jef 1999. Understanding pragmatics. London: Edward Arnold.

●      Kötetben megjelent tanulmány esetén: 

név + évszám + pont. Tanulmánycím + pont. + In: + szerkesztők neve családnévvel kezdve + (szerk.): + gyűjteményes kötet címe+ pont. Megjelenés helye + kettőspont + kiadó + pont. Oldalszám tól-ig (közepes kötőjellel) + pont. Pl.:

Pelyvás Péter 2002. A kognitívmodell-alkotás és -váltás néhány nyelvi kifejezőeszköze a magyarban. In: Maleczki Márta (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 5. Szeged: SZTE. 405–419.

Sanders, José – Spooren, Wilbert 1997. Perspective, subjectivity, and modality from a cognitive linguistic point of view. In: Liebert, Wolf-Andreas – Redeker, Gisele – Waugh, Linda (eds.): Discourse and perspective in cognitive linguistics. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 85–112.

●      Folyóiratban megjelent tanulmány esetén: 

név + évszám + pont. Cikkcím + pont. Folyóiratnév + évfolyamszám (ahol szükséges, ill. lehetséges) + oldalszám tól-ig (közepes kötőjellel) + pont.

Klaudy Kinga 2004. A kommunikatív szakaszhatárok eltűnése a magyarra fordított európai uniós szövegekben. Magyar Nyelvőr 389–407.

●      Ha a folyóirat nem évfolyamonként, hanem lapszámonként kezdi újra az oldalszámozást, akkor a jelzés kötetszám, perjel, lapszám, utána vessző, pl.:

Heltai Pál – Juhász Gabriella 2002. A névmások fordításának kérdései angol–magyar és magyar–angol fordításokban. Fordítástudomány 12/2, 46–62.

●      Ha egy szerzőnek több, egy évben megjelent cikke van egy bibliográfiában, a címszó részben a különbséget az évszám után a latin ábécé betűivel jelöljük, pl.:

Ladányi Mária 2000a. Képzett szavak jelentése: Lexikális, aktuális és potenciális jelentés. In: Gecső Tamás (szerk.): Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 179–184.

Ladányi Mária 2000b. Productivity, creativity and analogy in word formation: derivational innovations in Hungarian poetic language. In: Alberti, Gábor – Kenesei, István (eds.): Papers from the Pécs Conference. Approaches to Hungarian 7. Szeged: JATEPress. 73–90.

●      Ha a tétel maga szerkesztett mű, szintén a szerző(k) neve szerepel a szócikk élén, a (szerk.) stb. megjelölés után, pl.:

Stefanowitsch, Anatol – Gries, Stefan Thomas (eds.) 2006. Corpus-based approaches to metaphor and metonymy. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

●      Internetes források esetén az irodalomjegyzékben szerepeljen a letöltés időpontja; például:

Jászberényi József 2008. Az „öregek” nem is léteznek? Médiakutató. https://mediakutato.hu/cikk/2008_03_osz/03_oreg_idos_reklam (Letöltve: 2022. 11. 16.)

A szerző nélküli internetes oldalakra való hivatkozás esetén a szövegben a W1, W2… jelölést kell alkalmazni. Például:

W1. https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/blog/show/helyes-blog (Letöltve: 2022. 11. 16.)

●      A szerzőket betűrendben soroljuk fel!

●      Kérjük szerzőinket, hogy a felhasznált nyelvi példák forrását az irodalomjegyzéktől különválasztott jegyzékben tüntessék fel.

Articles

Section default policy

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag a folyóiratnál ismertetett céllal lesznek felhasználva. Egyéb célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.