Előszó

Szerzők

  • Tisza Miklós Miskolci Egyetem

Absztrakt

 

A Miskolci Egyetem Közleményei sorozatban megjelenő Multidiszciplináris tudományok folyóirat 2012. évi 2. kötetének 1. száma a Gépészmérnöki és Informatikai  Kar Sályi István nevét viselő Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatóinak és tudományos vezetőiknek legújabb közleményeit tartalmazza. A folyóirat szerkesztőbizottsága fontos feladatának tekinti a Miskolci Egyetemen működő Doktori Iskolák hallgatóinak lektorált magyar nyelvű publikációs lehetőséget biztosítani. Az ebben a számban megjelenő cikkek a Sályi István Doktori Iskola képzési és kutatási programjának megfelelően a gépészmérnöki alaptudományok, az anyagtudomány és a gyártási technológiák, valamint a gépészeti tervezés témaköreit fedik le.

A kötet a Miskolci Egyetem által a tehetséggondozás támogatására 2011-ben elnyert TÁMOP projekt támogatásával valósul meg és egyben hozzájárul a projektben vállalt publikációs mutatók színvonalas teljesítéséhez is. A projekt kiemelt stratégiai célként kezeli a tehetséggondozást, ezen belül is a doktori képzés és az intézményi tudományos potenciál fejlesztését. A stratégia szerint „A doktori (PhD) képzés az egyetemi oktató-kutató munka legmagasabb fokú szintmérője, az egyetemi státusz alapvető kritériuma a közmegítélésben. Ennek megfelelően a doktori képzés a Miskolci Egyetemen is az egyetemi stratégia egyik legfontosabb eleme.” A projekt szervesen illeszkedik az egységes egyetemi tehetséggondozási szemléletbe, támogatva és ösztönözve a tehetséggondozást az egyetemi oktatás minden szintjén, beleértve a graduális képzésben folyó tudományos diákköri tevékenységet és az egyetemi képzést követő PhD doktori képzést is. A Miskolci Egyetem, mint az Észak-magyarországi Régió kiemelkedő felsőoktatási intézménye elkötelezett a tehetséges fiatalok felkutatása, felkarolása és gondozása, és ezeken keresztül a tudományos utánpótlás nevelése iránt.

A Doktori Iskola Tanácsa, valam1int a folyóirat e számában cikkeket megjelentető PhD hallgatók és témavezetőik ezúton is köszönetüket fejezik ki a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt által, a kötetben szereplő cikkekben bemutatott kutatómunka megvalósításához nyújtott támogatásért.

##submission.downloads##

Megjelent

2012-12-20