Területi versenyképesség különböző megközelítései Magyarországon

Szerzők

  • Zapreskó-Farkas Evelin Miskolci Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.32976/stratfuz.2024.5

Kulcsszavak:

területi egyenlőtlenség, versenyképességi számítás, Magyarország

Absztrakt

Tanulmány célja Magyarország NUTS3-as szintű területi versenyképességének elemzése. A szakirodalomban ajánlott kétféle versenyképességi számítás (a GDP dekompozíciós és a logaritmus alapú módszerek) került a vizsgálat középpontjában. Az eredményeket alapján a térségeket klaszterekbe soroltam. A kutatási időszak középpontjában a 2008-2009-es válság áll. A tanulmány eredményei azt igazolják, hogy a korábbi konvergencia vizsgálatok és a versenyképességi indexek eredményei között együtt mozgás tapasztalható.

Információk a szerzőről

Zapreskó-Farkas Evelin, Miskolci Egyetem

PhD hallgató, Gazdaságtudományi Kar

Hivatkozások

Aiginger K. (2006): Competitiveness: From a Dangerous Obsession to a Welfare Creating Ability with Positive Externalities. Journal of Industry, Competition and Trade, 6(2), pp. 161–177. https://doi.org/10.1007/s10842-006-9475-6

Aiginger K., Firgo M. (2015): Regional Competitiveness under New Perspectives. Austrian Institute of Economic Research, Vienna, Policy Paper no. 26. https://doi.org/10.2139/ssrn.2685585

Batey P. W. J. & Friedrich P. (2000): Aspects of Regional Competition. In: Batey, P. W. J., Friedrich, P. (eds): Regional Competition. Springer, Berlin, pp. 3–33. https://doi.org/10.1007/978-3-662-04234-2_1

Báthory Z. (2005): Az IMD és a WEFORUM versenyképességi jelentéseinek struktúrája és módszertani háttere.

Benedek J., Kocziszky Gy. (2016): Térgazdaságtan, Miskolc

Berkes J. (2021): Highly qualified social strata in urban areas of Hungarian regional centres from 1980 to 2011, Regional Statistics 11 (4), pp. 126-149. https://doi.org/10.15196/RS110406

Camagni R. (2002): On the Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? Urban Studies, 13, pp. 2395–2411. https://doi.org/10.1080/0042098022000027022

Camagni R. & Capello R. (2010): Macroeconomic and territorial policies for regional competitiveness: an EU perspectives. Reg Sci Policy Pract 1, pp.1-19. https://doi.org/10.1111/j.1757-7802.2010.01016.x

EC (1999): Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of Regions in the European Union. European Commission, Luxembourg EC (2004): Harmadik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról. European Commission, Brussels

EC (2008): Regions 2020: an assessment of Future Challenges for EU Regions, Brussels: European Commission

EC (2016): The state of European Cities Report 2016, Brussels: European Commission Egedi T. (2012): A gazdasági válság hatása a nagyvárosok versenyképességére Magyarországon. Földrajzi Közlemények, 136(4), pp. 420-438.

Enyedi Gy. (2004): Regionális folyamatok a posztszocialista Magyarországon, Magyar Tudomány 9, pp. 935.

Faluvégi A. (2000): A statisztikai kistérségek szerepe a magyar közigazgatásban, a terület fejlesztésben és a statisztikai információrendszerben, Tanulmány (kézirat)

Gardiner B., Martin R., Tyler, P. (2004): Competitiveness, Productivity and Economic Growth across the European Regions. Regional Studies, 9, pp. 1045–1068. https://doi.org/10.1080/0034340042000292638

Győri R. (2005): Bécs kapujában – Területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a 20. század elején, Korall-Társadalomtörténeti folyóirat, (24-25), pp. 231-250.

Horváth Gy (1998): Európai regionális politika. BudapestPécs, Dialóg Campus Kiadó

Huggins R. (2003): Creating a UK Competitiveness Index: Regional and Local Benchmarking. Regional Studies, 1. pp.: 89–96. https://doi.org/10.1080/0034340022000033420

Jackson R. W. (2004): The impacts of W Isard on geography, J. of Geogr. System, 6., pp. 71-77. https://doi.org/10.1007/s10109-004-0126-3

Káposzta J. (2014): Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései, GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, pp.399-412.

Kitson M., Martin R., Tyler P. (2004): Regional competitiveness: an elusive yet key concept? – Regional Studies 38. 9. pp. 991–999. https://doi.org/10.1080/0034340042000320816

Kocziszky Gy. (2011): Centrum-periféria kapcsolatok vizsgálata BAZ-megye kijelölt térségeiben (kutatási beszámoló)

Kutscherauer A. et al. (2010): Regionální disparity: Disparity v regionálním rozvoji země, jejich pojetí, identifikace a hodnocení. Ostrava: VŠB-TUO.

Krugman P. (1991): Geography and trade, MIT Press, Cambridge MA

Lengyel I. (2000a): A regionális versenyképességről. Közgazdasági Szemle, 12, pp. 962–987.

Lengyel I. (2000b): A regionális versenyképesség tényezői, különös tekintettel a Dél-Alföldre. Farkas B.-Lengyel I.(szerk.), pp. 39-57.

Lengyel I. (2003): Verseny és területi fejlődés, JATEPress, Szeged

Lengyel I. (2006): A regionális versenyképesség értelmezése és piramismodellje. Területi statisztika, 46(2).

Lengyel I. (2010): Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. Akadémiai Kiadó, Budapest

Lengyel I. (2012): A kelet-közép-európai országok régióinak versenyképessége. – In: Rechnitzer J. – Smahó M. (szerk): Járműipar és regionális versenyképesség: Nyugat- és Közép-Dunántúl a kelet-közép-európai térségben. Universitas Kiadó, Győr. pp. 191–229.

Lengyel I. (2016a): A megyék versenyképességének néhány összefüggése a megújult piramismodell alapján. pp. 143-161.

Lengyel I. & Fenyővári Z. (2010): Az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régiók versenyképességének főbb mutatói. Észak-Magyarorszagi Stratégiai Füzetek, 7, pp. 3-17.

Lipták K. (2013): A globalizáció hatása a regionális munkaerőpiacokra - kiegyenlítődés vagy leszakadás? PhD értekezés, Miskolc, 201 p. http://doi.org/10.14750/ME.2013.034

Lukovics M. (2008): Térségek versenyképességének mérése. JATEPress, Szeged.

Malecki E. J. (2002): Hard and Soft Networks for Urban Competitiveness. Urban Studies, 5–6. pp. 929–945. https://doi.org/10.1080/00420980220128381

Mendez et al. (2013): EU Cohesion Policy and European Integration. The Dynamics of EU Budget and Regional Policy Reform. USA: Ashgate.

Mendöl T. (1947): A magyar emberföldrajz múltja, jelen állása és feladatai, A Magyar Népkutatás Kézikönyve II. Teleki Pál Tudományos Intézet, Budapest, pp. 1-16.

Meyer & Stamer J. (2008): Systematic competitiveness and local economic development Discussion Paper, Duisberg, Germany: Mesopartner.

Molle W. (2007): European Cohesion Policy. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203945278

Myrdal G. (1957): Rich lands and poor, Harper&Row, New York

Nagy G. (2006): A magyar gazdaság területi folyamatainak mérlege: erősödő területi különbségek, vs. regionális kiegyenlítődés. Kiss Andrea-Mezősi Gábor-Sümeghy Zoltán (szerk.): Táj, környezet, Társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. SZTE Éghajlattani ésTájföldrajzi Tanszék, pp. 529-540.

Nemes-Nagy J. (1990a): Területi kiegyenlítődés és diffferenciálódás Magyarországon, Földrajzi értesítő XXXIX. évf., 1-4. füzet, pp. 133-149.

Nemes Nagy J. (1990b): Területi egyenlőtlenségek dimenziói – Adalékok egy „kvázielmélethez”, Tér és Társadalom, 4. évf., pp. 15-30. https://doi.org/10.17649/TET.4.2.171

Pénzes J. (2014): Competitiveness of Hungarian towns after the change of regime. Central European regional policy and human geography, 4(1), pp. 51-63.

Pénzes J. (2020): The impact of the Trianon Peace Treaty on the border zones – an attempt to analyse the historic territorial development pattern and its changes in Hungary, Regional Statistics 10(1), pp. 60-81., https://doi.org/10.15196/RS100102

President’s Commission on Competitiveness (1984): The Report of the President’s Commission on Competitiveness, written for the Reagan administration.

Probáld F. (2007): Társadalomföldrajz és regionális tudomány, Tér és Társadalom 21(1), pp. 21-33. https://doi.org/10.17649/TET.21.1.1091

Poledniková É. (2014): Regional classification: The case of the Visegrad Four, pp. 26-37. https://doi.org/10.7327/cerei.2014.03.03

Rechnitzer J.-Tóth T.-Lévai A. (2013): Regionális versenyképesség, Tér-Gazdaság-Ember, pp. 27-45.

Rey S. J. (2004): Walter Isard’s influence on analytical human geographical research, J. of Geogr. System, 6., pp. 3-6. https://doi.org/10.1007/s10109-003-0119-7

Schaefer F. K. (1953): Expectionalism in geography, Annuls AAG, 43, pp. 226-249. https://doi.org/10.1080/00045605309352114

Sheppard E. (2000): Competition in Space and between Places. In: Sheppard, E. – Barnes, T. J. (eds): A Companion to Economic Geography. Blackwell, Oxford, pp. 169–186. https://doi.org/10.1002/9781405166430.ch11

Stiglitz J. E. – Sen A. – Fitoussi J. P. (szerk.) (2010): A Bizottság jelentése a gazdasági teljesítmény és a társadalmi fejlődés méréséről. Statisztikai Szemle, 3., pp. 305–320.

Szendi D. (2017): Települési jövedelmek térbeli kölcsönhatása: felzárkózás vs. tartós különbségek?

Tóth G., Varga K. (2022): A társadalmi innováció és a versenyképesség közti kapcsolat vizsgálata az Abaúji térségben. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek. 19(1), pp. 4-19. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2022.1

Vida G. (2022): A regionális megvalósult versenyképesség néhány szempontjának területi jellemzői Magyarországon 2010 és 2019 között. Területi Statisztika, 62(05), pp. 538-569. https://doi.org/10.15196/TS620503

Viszt E. (2015): Versenyképesség – nemzetközi kitekintésben, Honnan hová? Tanulmányok a versenyképességről, pp. 7-27.

Wishlade F. & Yuill D. (1997): Measuring disparities for area designation purposes: Issues for the European Union. Regional and Industrial Policy Research Paper

Wren C. (2001): The industrial policy of competitiveness: a review of recent development in the UK. Regional Studies 38(9), pp. 847–860. https://doi.org/10.1080/00343400120090266

Zapreskó-Farkas E. (2023a): Magyarország vármegyéinek felzárkózása a konvergencia számítás tükrében. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek, 20(1), pp. 85-95. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2023.7

Zapreskó-Farkas E. (2023b): A Visegrádi országok felzárkózása, különös tekintettel a konvergencia számítás fókuszában (kézirat)

Zsibók Zs. (2018): Területi egyenlőtlenségek hosszú távon: A nemzeti szintű előrejelzések regionalizálása. In: Fata Ildikó, Gajzágó Éva Judit, Schuchmann Júlia (szerk.) Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon: Tanulmánykötet Enyedi György professzor emlékére. 266 p. Budapest: Tomori Pál Főiskola, 2018. pp. 91-99.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-07-04

Hogyan kell idézni

Zapreskó-Farkas, E. (2024). Területi versenyképesség különböző megközelítései Magyarországon. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 21(01), 51–65. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2024.5