A jogi személyekkel szembeni fellépés büntetőjogi lehetőségei – Egy sajátos felelősségi forma és bírósági gyakorlata

Szerzők

  • Horváth Dóra
  • Pocsai Tamás

DOI:

https://doi.org/10.32980/MJSz.2023.1.73

Kulcsszavak:

jogi személy, sajátos felelősségi forma, szankciók, szabályozás szükségessége, büntetőjogi szabályozás, járulékos jelleg

Absztrakt

A jogi személyekkel szembeni fellépés számos, vitára okot adó kérdést vet föl. Egyáltalán szükséges-e a büntetőjog eszközeihez nyúlni, annak milyen mélységűnek kell lennie, stb. Minden esetben megőrzi ez a sajátos felelősségi forma a járulékos jellegét? A mai, modern és gyorsan változó világban ezt sem lehet kategorikusan kijelenteni. Az biztos, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik a terület részletesebb szabályozására. Mindenképpen fel kell tennünk a kérdést. Mi a jogi személy? - Vagy inkább, ki a jogi személy?

Hivatkozások

Kovács Zsuzsa Gyöngyvér: A jogi személy büntetőjogi felelőssége című előadása alapján - Lévai Ilona: Societas delinquere non potest avagy egy jogelv revíziója. Magyar Jog 1994/6. szám

Nagy Gábor: A jogi személy büntetőjogi felelősségének kialakulása az angolszász államokban. Kriminológiai Közlemények Különkiadása Bp. 2001.

Sántha Ferenc: A jogi személy büntetőjogi felelőssége (KJK-KERSZÖV, Bp., 2002.)

Dr. Szabó Judit a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának Kollégiumvezető Asszonya és Dr. Györkös Zoltán, Fővárosi Törvényszékre kirendelt büntető ügyszakos bíró által a Magyar Igazságügyi Akadémián 2022. október 25. napján „Az ügyészség, bíróság, rendőrség képviselői részére kiegészítő képzés megtartása külföldi hivatalos személyek megvesztegetése tárgyában” címmel megrendezett szakmai konferencia során megtartott előadás

Fantoly Zsanett: A jogi személyek büntetőjogi felelőssége. HVG-ORAC Kft. 2008.

Fantoly Zsanett: A jogi személyek büntetőjogi jogalanyiságának kérdésköre a holland és a francia jogban, tekintettel a küszöbön álló magyar szabályozásra – Acta Juridica et Politica Tomus LIII. Fasciculus 10. Különnyomat a Szabó András Emlékkönyvből - Szeged, 1998.

Kecskeméti Gyula – Takács István: A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény gyakorlati érvényesüléséről – Rendészeti Szemle 2009/7-8. szám

Klotz Balázs: Hatásos, arányos és visszatartó? - Avagy a jogi személlyel szemben alkalmazott büntetőjogi intézkedések Magyarországon (Jó kormányzat és büntetőjog – Ludovika Egyetemi Kiadó, Bp., 2022. - 349 – 346. o.

Sántha Ferenc: Miután padot ácsoltunk a jogi személyiségű vádlottaknak – helyzetkép 2014-ben In: Róth Erika (szerk.) Decem anni in Europaea Unione V.: Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2016.

Sárközy Tamás: Büntetőjog intézkedések a jogi személyekkel szemben? – Magyar Jog, 2022/8.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-07-27

Hogyan kell idézni

Horváth, D., & Pocsai, T. (2023). A jogi személyekkel szembeni fellépés büntetőjogi lehetőségei – Egy sajátos felelősségi forma és bírósági gyakorlata. Miskolci Jogi Szemle, 18(1), 73–89. https://doi.org/10.32980/MJSz.2023.1.73